بیمارستان روانپزشکی فرشچیان

اين مركز در سال 1302 و تحت سرپرستي شهرداري همدان فقط براي پذيرش بيماران روانپزشكي  تاسيس گرديد و جزء يكي از اولين بيمارستانهاي اختصاصي روانپزشكي كشور مي باشد . از سال 1324 با حضور وقبول مسئوليت اداره بيمارستان  توسط پزشكي علاقمند در حوزه كاري روانپزشكي بناي بيمارستان مورد مرمت و توسعه قرار گرفت ودر سال 1335 طبق موافقت نامه اي بين وزارت كشور و وزارت بهداري مسئوليت بيمارستان به وزارت بهداري واگذار شد ودر آن سالها بود كه رسماً به مركز روانپزشكي بوعلي تغيير نام يافت .

اين مركز با توجه به قدمت ساختمانهاي آن با طول عمر بيش از نيم قرن تا حدود سالهاي 1350 به كار خود ادامه داد  تا اينكه زميني همجوار بيمارستان با وسعت 31000 متر مربع خريداري واز سال 1352 عمليات ساخت با زير بناي حدود 16000 متر مربع در دوطبقه با پيش بيني 5-4 بخش روانپزشكي با ظرفيت 200 تخت وساير قسمتها نظير كاردرماني ،روانشناسي ،گفتار درماني واداري آغاز ودر سال 1364 اتمام و مورد بهره برداري قرار گرفت.

در سال 1368 بر اساس تصميمات متخذه سازمان منطقه اي بهداري همدان همسو با تصميمات وزارت بهداشت مبني بر وجود بخشهاي روانپزشكي دربيمارستان عمومي جهت تغيير نگرش مردم  ، اين مركز از حالت اختصاصي خارج وتحت عنوان بيمارستان سينا با حفظ موجوديت بخشهاي روانپزشكي واضافه شدن بخشهاي ديگر به يك بيمارستان عمومي تبديل شد .

در سال 1383 به همت خيري والامقام بنام حاج محمد علي فرشچيان با تخريب بيمارستان قديم روانپزشكي وانضمام فضا هاي ديگر از جمله نقليه دانشگاه علوم پزشكي همدان عمليات ساخت بيمارستان جديد در فضاي بالغ بر 21000 متر مربع وزير بناي 11000 متر مربع آغاز ودر ارديبهشت سال 1386 امتتاح گرديد و به پاس خدمات اين خير محترم در اين سال بيمارستان سينا به بيمارستان فرشچيان تغيير نام يافت .

در سال 1387 با پيگيرهاي مستمر مسئولين اين مركز بخش اتاق عمل با ظرفيت 3 اتاق عمل و واحد هاي جنبي ساخته و افتتاح گرديد

هم اكنون اين مركز با 12 بخش درماني شامل : ( بخشهاي روانپزشكي زنان و مردان ، بخش نرولوژي ، بخش  ICU   ، بخش عفوني ، بخش مسمومين ، بخش جراحي عمومي ، بخش جراحي چشم پزشكي  ، بخش اورژانس ، بخش پوست ) و واحدهاي پاراكلينيكي شامل : راديولوژي ، CT scan  ، آزمايشكاه ، سونوگرافي ، نوار مغز ، نوار عضله ، آندسكوپي ، گفتار درماني ، ECT ، اسپيرومتري ، پاتولوژي و روانشناسي  به حيات خود ادامه ميدهد .